Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Vark Barbecue, met maatschappelijke zetel te Valerius De Saedeleerstraat 25, 9050 te Gent, België, met ondernemingsnummer BE0562737283; tenzij dit expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling verklaart de opdrachtgever (ook wel de klant genoemd) op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

De klant/opdrachtgever erkent dat de algemene voorwaarden van Vark barbecue prioritair zijn over die van de klant/opdrachtgever. Afwijkingen zijn enkel mogelijk wanneer deze worden opgenomen in een aparte overeenkomst.

Artikel 1 – Definities

Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vark barbecue een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

Vark barbecue verzamelt, verwerkt en bewaard (persoons)gegevens van de opdrachtgever. Deze gegevens kunnen ook voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan zich hiertegen verzetten volgen de bepalingen bepaald in het privacybeleid.

Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derde partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de bestelling.

Vark barbecue behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op een overeenkomst gesloten met Vark barbecue is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen Vark barbecue en de opdrachtgever in dat geval met elkaar in overleg gaan om nieuwe bepalingen af te spreken ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Artikel 4 – Duur en beëindiging

De goederen en diensten van Vark barbecue zijn een eenmalige verbintenis tenzij dit expliciet anders wordt overeengekomen.

De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is steeds mogelijk zolang Vark barbecue geen actie heeft ondernomen ten gevolge van deze bestelling die kosten veroorzaken (bvb. Voorraad inslaan) en zolang de bestelling nog niet klaargezet verzonden of geleverd is. In dat geval kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

Vark barbecue heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met De Vark barbecue gesloten overeenkomst en de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Vark barbecue heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever niet binnen de vooropgestelde betaaltermijn voldaan heeft aan de betaling.

Artikel 5 – Prijzen

De prijzen die door Vark barbecue op de website, webshop of via andere kanalen worden medegedeeld zijn steeds indicatief en kennen een beperkte geldigheidsduur. Vark barbecue heeft het heeft om een prijs aan te passen, maar deze prijs gaat pas effectief in wanneer deze gepubliceerd is en zichtbaar voor de klant. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en Vark barbecue kan in geval van een foutieve prijsweergave niet verplicht worden te leveren aan het foutieve tarief.

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

Promoties gelden per klant en zijn niet cumuleerbaar. Wanneer er vanuit de kant misbruik wordt gepleegd van promoties kan Vark barbecue beslissen deze promoties niet toe te passen.

Artikel 6 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vark barbecue streeft naar een zo stipt mogelijke levering op deze datum, maar kan deze niet garanderen.

De levering van het betreffende product of de betreffende dienst gebeurd in principe op de overeengekomen datum tenzij het verzending via derden betreft. In dat geval is de datum altijd zuiver indicatief. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

In het geval een bestelling niet kan geleverd worden kan de klant geen terugbetaling vragen. In dat geval dient bij een herzending de klant eerst de extra verzendkosten te betalen.

Iedere klacht betreffende de levering of prestatie, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Vark barbecue en dit per aangetekende brief. Deze klachten geven niet automatisch recht op een opschorting van de overeenkomst. Indien er geen geschreven protest wordt aangebracht binnen de 7 werkdagen na levering houdt dit de onherroepelijke aanvaarding van de factuur in.

Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities vermeld op de factuur.

Gebruikte afbeeldingen op de website gelden als voorbeeld en kunnen verschillen van het product dat geleverd wordt aan de klant. De klant kan in dat geval nooit de bestelling annuleren of een terugbetaling eisen.

Vark barbecue voorziet geen leveringen buiten de Europese Unie.

Artikel 7 – Ontbinding

Vark barbecue kan te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de opdrachtgever meer dan 60 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, tenzij de opdrachtgever de factuur conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Vark barbecue kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals financiële verliezen, dataverlies, imagoschade, inkomstenverlies, enz.

Daarnaast kan Vark barbecue nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten of schade veroorzaakt door derde partijen bvb. in het transport of de sorteringssystemen van deze derde partijen.

Vark barbecue kan ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met Vark barbecue gesloten overeenkomsten.

Vark barbecue doet er alles om haar producten zo veilig mogelijk te verpakken en vervoeren. Indien door handelingen van derden er toch schade optreedt aan het product kan De Vark barbecue hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9 – Overmacht

Vark barbecue aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Vark barbecue als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht eerder tijdelijk is zal Vark barbecue alles in het werk stellen om aan de afgesloten overeenkomst te voldoen vanaf wanneer dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer echter tussen de opdrachtgever en Vark barbecue geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is kan de overeenkomst geannuleerd worden mits vergoeding van de reeds geleverde prestaties.

Onze contactgegevens

Er zijn als klant verschillende contactmogelijkheden:

het webformulier
E-mail: [email protected]
Telefonisch: +32 (0)483 08 75 23
Postadres: Vark barbecue Valerius De Saedeleerstraat 25 9050 Gentbrugge