Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Vark Barbecue, met maatschappelijke zetel te Valerius De Saedeleerstraat 25, 9050 te Gent, België, met ondernemingsnummer BE0562737283; tenzij dit expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

 

Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling verklaart de opdrachtgever (ook wel de klant genoemd) op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

 

De klant/opdrachtgever erkent dat de algemene voorwaarden van Vark barbecue prioritair zijn over die van de klant/opdrachtgever. Afwijkingen zijn enkel mogelijk wanneer deze worden opgenomen in een aparte overeenkomst.

Artikel 1 – Definities

Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vark barbecue een

overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

Vark barbecue verzamelt, verwerkt en bewaard (persoons)gegevens van de opdrachtgever. Deze gegevens kunnen ook voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan zich hiertegen verzetten volgen de bepalingen bepaald in het privacybeleid.

Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derde partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de bestelling.

Vark barbecue behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op een overeenkomst gesloten met Vark barbecue is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen Vark barbecue en de opdrachtgever in dat geval met elkaar in overleg gaan om nieuwe bepalingen af te spreken ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Artikel 4 – Duur en beëindiging